INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria d'ordenació del territori


Exposició de motius

El fet insular és una característica fonamental per entendre la realitat de les Illes Balears, i s’ha de tenir ben present a l’hora de planificar el futur territorial, econòmic i ambiental. Aquesta característica ha estat reconeguda a distintes normes legals, des de la Constitució i l’Estatut fins a la Llei del sòl i la de Règim Econòmic Especial.

Aquests darrers anys el territori de les Illes Balears s’ha vist radicalment transformat per la construcció d’infrastructures de gran impacte. Dissortadament, existeixen nous projectes que pròximament poden afectar de forma negativa el territori, entre ells la construcció de noves autovies, ports esportius, ampliacions aeroportuàries, camps de golf, centres d’oci, parcs temàtics, grans equipaments sanitaris, esportius i residencials dins sòl rústic.

Davant això, és necessari impulsar a les Illes Balears una política d’ordenació del territori més sostenible, modificant certs aspectes de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, a fi adaptar les seves determinacions a la nova realitat territorial i a la nova sensibilitat social.


Article 1. Modificacions de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.


1. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, que queda redactada de la manera següent:

“a) Les àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP), definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais natural i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, així com també els espais naturals protegits, declarats segons la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres o la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.”


2. S’afegeix un nou punt a l’article 62 de l’esmentada llei que diu el següent:

“5. En cap cas l’esmentat pla sectorial o altre pla d’ordenació territorial no podrà contenir previsions de construcció de noves carreteres amb classificació d’autopista o autovia. Solament podran construir-se noves carreteres, les duplicacions de calçada o variants de travesseres, de les xarxes primària o secundària, quan aquestes hagin estat previstes en el Pla Director Sectorial corresponent. “


3. El número 1 de l’article 64 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries queda redactada de la forma següent:

“1. Sense perjudici del que s’estableix als articles 47 i 50 d’aquesta llei i pel que fa a les infrastructures aeroportuàries, no s’autoritzaran noves infrastructures aeronàutiques ni l’ampliació de les existents, siguin públiques o privades, si no és per a millores ambientals o de protecció civil, d’acord amb les competències de la Comunitat Autònoma .”


4. S’afegeix un punt a l’article 66 que diu el següent:

“4. “En tot cas a les Illes Balears no es podran construir dics superiors als 30 metres lineals, es no podran crear nous ports o noves dàrsenes, ni ampliacions que superin el 20% de la superfície de làmina d’aigua i un 10 % de la superfície terrestre de les instal·lacions i infrastructures portuàries existents a l‘entrada en vigor de la Llei de Ports..


5. S’afegeixen nous paràgrafs a la Disposició Addicional vint-i-tresena, que diu el següent::

“El Govern de les Illes Balears durà a terme les tasques necessàries per tal que en un termini màxim d’un any les Àrees Naturals d’Especial Interès “Es Trenc-Salobrar de Campos” i Es Amunts d’Eivissa”, definides a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espai naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, sigui declarades Parcs Naturals.

En concret i en el cas de les Àrees representatives de la Serra, l’àmbit d’estudi del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana serà el definit per l’article 6.1 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espai naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.

Queden sense efecte els plans parcials situats a la zona de es Amunts d'Eivissa relacionats a l'apartat 2 de l'Annex II de la Llei 1/1991 d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears. Les edificacions existents s'incorporaran al planejament i la resta de terrenys quedaran adscrits a sòl rústic protegit amb la categoria que pertoqui segons la qualificació atorgada als terrenys colindants.”


6. S’afegeix la Disposició Transitòria dissetena a les DOT, que queda redactada de la següent manera:

“Queden sense efecte les previsions contingudes en els plans sectorials de transports i de carreteres o altres plans d’ordenació territorial relatives a la construcció de noves carreteres amb classificació d’autopista o autovia.”


7. S’afegeix la Disposició addicional vint-i-quatrena, que queda redactada així:

“Queda classificada com a sòl rústic protegit la franja de 500 metres de protecció al voltant del conjunt del Monestir de la Real (Palma), prohibint-se qualsevol tipus d’edificació, tal com estableix la matriu de Sòl Rústic de la Llei 6/1999 de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, per a les ANEI.”


8. S’afegeix un nou punt (4) a l’apartat Normes Específiques, de l’annex I, matriu d’ordenació del sòl rústic, de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries amb la següent redacció:

“(4) Es declaren usos expressament prohibits, qualsevol quina sigui la categoria de sòl rústic, els d’equipaments amb construcció consistents en camps de golf i la seva oferta complementària, centres comercials i d’oci amb modalitat de parc temàtic.”


Disposició final

1. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.

2. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

 

Principal

La campanya

Convocatòries

Informes

Iniciativa Legislativa Popular

Enllaços

Col·labora


Plataforma Salvem Mallorca

w w w . s a l v e m m a l l o r c a . o r g